Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size
15ο Διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

VIDEO ON DEMAND ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρακολούθηση επιλεγμένων αποσπασμάτων βιντεοσκοπημένων αγώνων, αθλητικών κινήσεων ή και προπονήσεων για την ανάλυση τεχνικής, τακτικής κλπ. αθλητών/τριών μέσα από κεντρική  βιντεοβάση δεδομένων είναι μια ιδέα που απασχόλησε τους Chang, Ch. W. και Lee Sh.Y., (1997) και πλέον είναι υλοποιήσιμη. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της πολυμεσικής αυτής βάσης δεδομένων είναι η «κατ’ απαίτηση» επιλογή του οπτικοαουστικού υλικού που βρίσκεται αποθηκευμένο σε έναν διακομιστή (server), και  η αναδιανομή του  μέσα από τοπικό, ευρυζωνικό ή ακόμη και από το ίδιο το διαδίκτυο. Ο Lindner και οι συνεργάτες του , (2000) προτείνουν τεχνικές για την μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Αφορμή για την εξελιγμένη δυνατότητα χρήσης εποπτικού υλικού σε επίπεδο αθλητικών συλλόγων, έδωσαν τα αποτελέσματα μίας παγκοσμίως πρωτότυπης εφαρμογής πολυμεσικής βάσης δεδομένων, που βασίστηκε στην εφαρμογή των (Tsimpiris A., Tsamou-rtzis Ε., Sfingos N., Zag-gelidis G, Zaggelidis S, 2006), και υλοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Χωριό κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας (Αθήνα 2004) από ομάδα στελεχών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης (βλ εικόνα1). Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε μια βιντεοβάση δεδομένων, όπου οι αθλητές έβλεπαν «κατ’ απαίτηση» τα Ολυμπιακά Αγωνίσματα μέσα από δίκτυο υπολογιστών. Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας οργανώθηκε στη Βιβλιοθήκη του Ολυμπιακού Χωριού μέσα από Gigabit Lan και τροφοδότησε κατά τη διάρκεια των Αγώνων τους ενδιαφερόμενους αθλητές-προπονητές  με κατ’ απαίτηση εικόνα βίντεο της συμπιεσμένης μορφής MPEG I.

Παρόμοια δυνατότητα με τους αθλητές του Ολυμπιακού Χωριού δόθηκε και στους δημοσιογράφους στο MPC, μέσω εσωτερικής ιστοσελίδας και επανακωδικοποιημένα αρχεία βίντεο σε μορφή βίντεο ροής (wmv), σε μη προσβάσιμο δίκτυο για το κοινό. Το οπτικοαουστικό υλικό στο οποίο είχαν πρόσβαση αθλητές, προπονητές και δημοσιογράφοι είχε συνολικό όγκο 3.360 ωρών βίντεο. Το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα καταγεγραμμένα στατιστικά στοιχεία χρήσης, αφού σε 16 μέρες λειτουργίας καταγράφηκαν 23.000 αναζητήσεις στο σύστημα και παραδόθηκαν 10.000 VCD στους ενδιαφερόμενους της υπηρεσίας.

Με παρόμοιο τρόπο φαίνεται εφικτή η προσαρμογή βιντεοσκοπημένου αθλητικού υλικού στις λειτουργίες του προγράμματος για χρήση από τους αθλητικούς συλλόγους. Η έρευνα πάνω στη χρήση βιντεοσκοπημένου υλικού έδειξε θετική αναπροσαρμογή του στο έργο του διδάσκοντα σύμφωνα με τους (Aichele D.B., Caste K., 1994), (Tσαμουρτζής Ε., Σίσκος, Α., 2001), (Σφίγγος Ν., Τζεκάκη Μ., Τσιμπίρης Α., 2006). Έτσι υλοποιήθηκε μια εφαρμογή client/server με μια κεντρική βάση δεδομένων και με δυνατότητα διάδοσης της οπτικοακουστικής πληροφορίας σε κάθε φορέα, είτε αυτός είναι αθλητική Ομοσπονδία, Σύλλογος ή ακόμη και το ίδιο το Υφυπουργείο Αθλητισμού, όπου θα μπορούσε να υπάρχει κεντρικός διακομιστής (server), ο οποίος να εξυπηρετεί τις αιτήσεις μέσα από οποιοδήποτε δίκτυο. Οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων των δικτύων αυξάνονται. Ήδη αναφέροντα ταχύτητες διαμεταγωγής 16, 25 ακόμη και 50 Mbps σε επίπεδο διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη είναι ικανές να μεταφέρουν με σχετική άνεση βιντεοδεδομένα.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έχοντας αυτά υπ’ όψη, κατασκευάστηκε μια πολυμεσική εφαρμογή σε γλώσσα προγραμ-ματισμού Borland C++ (Hollingwirth, 2004). Για την καταγραφή και ανατροφοδότηση του βίντεο χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση TAMovie με προηγμένες δυνατότητες. Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων (Elmari R., NavatheS.B, 2001) που χρησιμοποιήθηκαν παρείχαν όλα τα σχετικά πλεονεκτήματα των βάσεων δεδομένων. Ειδικότερα, έγινε χρήση της σχεσιακής βάσης δεδομένων (RDBMS)  MySql. Η εφαρμογή έχει τέσσερις διαφορετικές διεπαφές χρήσης σε μορφή καρτελών (tabs). Οι καρτέλες αυτές (Εικόνα 2) είναι : α) καταχώριση – ανάλυση, β) αναζήτηση – ανατροφοδότηση, γ) διαχείριση της βιντεοβάσης, δ) καταγραφή – δημιουργία ψηφιακού βίντεο. Η όλη εφαρμογή στηρίζεται στη δημιουργία έργων (project) και την καταχώρηση των σκηνών βάσει κριτηρίων – λέξεων κλειδιά σε σχέση με το περιεχόμενό του βίντεο (Körndle H., Marder U., Robbert G., 1998).

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εφαρμογή της βιντεοβάσης στον αθλητισμό δίνει τη δυνατότητα συνύπαρξης βιντεοσκοπημένων πρότυπων προπονήσεων, εκτελέσεων αθλητικών κινήσεων, προπονητικής μεθοδολογίας με εξειδικευμένα παραδείγματα νέων τάσεων για κάθε άθλημα, αναλυμένων αγώνων κλπ., όπου ο αθλητής ή προπονητής κάθε συλλόγου, θα έχει μια πηγή άντλησης πολυμεσικής πληροφορίας για το εκάστοτε αντικείμενο. Άλλωστε, μια ανανεώσιμη βιντεοβάση αποτελεί πάντα ένα δυναμικό εργαλείο χρήσης. Σε βάθος χρόνου θα υπάρχει αρχείο εύκολα προσβάσιμο, βασισμένο σε διεθνή πρότυπα (mpg, avi κλπ.) σαν κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές και για την ανάπτυξη των αθλημάτων.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ

AICHELE, D.B. & CASTE, K. (1994). ‘Professional development and teacher autonomy’ in Aichele, D.B. & Coxford, A.F. (EDS). Professional development for teachers of mathematics. Reston, VA: NCTM, pp 1-8

CHANG, CH. W., LEE SH.Y. (1997). A Video Information System for Sport Motion analysis.. Journal of Visual Languages and Computing, 8: 265-287.

ELMARI R. & NAVATHE S.B., (2001). Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, 3η Έκδοση αναθεωρημένη. Αθήνα: έκδοση Δίαυλος

HOLLINGWIRTH. (2004). Borland C++ Builder 6. Πλήρες Εγχειρίδιο. Αθήνα: έκδοση Γκιούρδας

KÖRNDLE H., MARDER U., ROBBERT G., (1998) Entwicklung und Einsatz einer Videodatenbank im WWW – ein Erfahrungsbericht. In Proc. Workshop "Multimedia-Systeme", Informatik '98, 28. GI-Jahrestagung (Magdeburg, 21.-25.09.1998).

LINDNER, W., BERTHOLD, X., BINKOWSKI, F., HEUER, A., MEYER-WEGENER, Mr (2000). Enabling hypermedia videos in multimedia database systems coupled with realtime media servers. Proc Int Database Eng Appl Symp. 327-336.

TSIMPIRIS A., TSAMOURTZIS Ε., SFINGOS N., ZAGGELIDIS G, ZAGGELIDIS S. (2006). A multimedia application for tactic analysis of basketball games. Stiinta sportlui, 52: 17-39.

ΣΦΙΓΓΟΣ, Ν., ΤΖΕΚΑΚΗ, Μ. & ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ Α. (2006). Δημιουργία και Εφαρμογή εργαλείου ευρετηριοποίησης οπτικοακουστικών πληροφοριών μέσα από βιντεοβάσεις δεδομένων. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΤΠΕ με διεθνή συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες Πλήροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» σελ. 147-155 Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗΣ, Ε., ΣΙΣΚΟΣ, Α. (2001). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην υπηρεσία του προπονητή καλαθοσφαίρισης. Basketball Coach, 6: 26-29.

 
< Προηγ.   Επόμ. >

 

Η εταιρία SportScout είναι μια spin off επιχείριση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας,
ένα έργο της ΓΓΕΤ που χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους